rönesans

Ateist peygamberdevesi
Dilimize fransızcadan girmiş bir sözcük.

(Renaissance)

Anlamı yukarıda belirtildiği gibidir ve şu şekilde ayrılır;Re: yeniden, tekrardan, yeni, yine

Naissance: doğuş

İtalya, floransada ortaya çıkmıştır. Bilim, sanat, edebiyat gibi birçok alanda skolastik düşünce yerini akla ve bilime bırakmıştır. Ortaçağın sahtekar din adamlarının etkisi ortadan kalkmıştır. Avrupa rönesansla beraber özgürlüğüne kavuşmuştur.

Bir de fransız rönesansı vardır. İtalyadan fransaya sıçrayan rönesans hareketi, hümanistler tarafından benimsenmiş ve kendine sıcak şefkatli yeni kollar bulmuştur.Ortak dünya mirasına katkıda bulunan değerli rönesans sanatçılarını, yazarlarını ve bilim insanlarını saygıyla anıyoruz.
PARS
yıllar öncesinden hatırladığım bir makalede rönesans'ın aslında İstanbulda ortaya çıktığından bahsediliyordu, naçizane.

Edit
alakalı biri
bilimin sanatın yeniden doğuşu bazı büyük imparatorlukların bile yıkılış sürecine girmesini sağlayan büyük bir devrim sanayi devriminin temellerini oluşturan bir konu...
Almanya'da Rönesans ilkelerini ilk uygulayan sanatçı Albrecht Dürer oldu (bak. dürer. Albrecht). Fransa'da ise, edebiyat alanındaki ilk temsilcisi François Rabelais idi (bak. Rabelais, François). Rabelais güldi rücü olduğu kadar düşündürücü ve eleştirel yazılarıyla
Michael Holford
Rönesans döneminden kalma yapıların ortaçağın kale görünümlü yapılarından daha alçak v= korunaksız oluşu, saldırıya uğrama korkusunun azaldığı, daha güvenli bir yaşamın göstere esidir.
Fransız ulusal edebiyatının öncüsü oldu. Mic-hel de Montaigne (1533-92) deneme türündeki yazılarıyla bu geleneği sürdürdü (bak. FRANSIZ EDEBİYATI).
İspanya'da romancı, oyun yazarı ve şair Miguel de Cervantes 1605'te yayımlanan Don Kişot (Don Quijote) ile çağdaş romanın ilk örneğini verdi. Bugün de sevilerek okunan ve dünyanın en çok çevrilen kitaplarından biri olan Don Kişot aynı zamanda büyük bir mizah yapıtıdır (bak. Cervantes Saavedra. Miguel De).
İngiltere'de Christopher Marlovve (1564-93) Shakespeare öncesi İngiliz tiyatrosunun en önemli yazarıdır. Çok geniş bir bilgi birikimine sahip olan Marlowe'un yapıtları düş gücünün yanı sıra, derin bir tarilı ve din bilgisinin ürünüdür. Altı yıldan biraz uzun süren yazarlık yaşamında Latin şairlerinden çeviriler de yaptı.
William Shakespeare (1564-1616), İngiltere'de I. Elizabeth'in son yıllarıyla 1. James dönemini kapsayan, yeni zenginlikler n ülke-
ye aktığı, İngilizce'nin ulusal dil olarak gınlık kazandığı, Niccolö Machiavelli'nin kümdar\\n\\n (II Principe; 1513), Montaig Denemelerinin (Essais; 1580-88) İngiliz< çevrildiği bir dönemde yaşadı. Dünyanı büyük oyun yazarlarından biri olan Sha peare, kendinden sonra gelen pek çok se çıya esin kaynağı oldu (bak. Shakespeare, uam).
Rönesans aynı zamanda modern bil gelişmeye başladığı bir dönemdi. Ortaç; Roger Bacon (bak. Bacon, Roger) gibi, t nın ötesine geçmiş kuram ve düşünceleı tanınan bilginler ve düşünürler, kilisenin 1 nazlığı ve teknolojik olanaksızlıklar yüzün düşünce ve bilgilerini yaygınlaştırma olaı bulamamışlardı. Rönesans döneminde in; lar İS 2. yüzyılda yaşamış Eski Yun astronom Batlamyus'un kuramına inam] lardı (bak. Batlamyus). Batlamyus'a g Dünya evrenin merkezinde hareketsiz dı yor, Güneş, Ay ve yıldızlar onun çevresi. Modern anatomi biliminin babası / dreas Vesalius (1514-64) kadavralar üzerir yaptığı incelemelere dayanarak gerçekçi anatomi kitabı yazdı (bak. anatomi), bilgilerden hekimlerin yanı sıra, heykelci ve ressamlar da yararlandı. Aynı dönem İngiliz bilim adamı ve düşünür Francis Bac (1561-1626) Advancement of Learning (16( "Bilginin Gelişimi") adlı kitabında bilim.
Bilim, sanat, felsefe ve edebiyat alanım yepyeni düşüncelerin ortaya çıktığı, aynı z manda keşifler ve serüvenler çağı olar; bilinen Rönesans, insanlık tarihinin en önen olaylarından biridir. O dönemden kalma eşs güzellikteki sanat yapıtlarının büyük bir böh mü, başta Rönesans'ın beşiği sayılan İtaly olmak üzere, Avrupa'nın öteki ülkelerinde] kentleri süslemekte, resim ve heykeller büyü müzelerde sergilenmektedir.